• 01.jpg

Matematyka - klasa IV - przedmiotowy system oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI do klasy IV  
SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE — KSZTAŁCENIE

Rozwijanie sprawności rachunkowej

- Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych na liczbach naturalnych.
- Stosowanie reguł kolejności wykonywania działań.
- Porównywanie liczb naturalnych.
- Dzielenie z resztą liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe.
- Stosowanie algorytmów dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych sposobem pisemnym.
- Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
- Stosowanie algorytmów dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.

Kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej

- Rozpoznawanie i rysowanie prostych prostopadłych i prostych równoległych.
- Mierzenie odcinków i kątów.
- Rysowanie odcinków i prostokątów w skali.
- Rysowanie siatek prostopadłościanów i klejenie modeli.
- Wykorzystanie znajomości geometrii w sytuacjach praktycznych.

Kształtowanie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi

- Posługiwanie się systemem dziesiątkowym.
- Posługiwanie się systemem rzymskim.
- Kształtowanie pojęcia ułamka zwykłego.
- Kształtowanie pojęcia ułamka dziesiętnego.
- Rozumienie i używanie pojęć związanych z arytmetyką: suma, różnica, iloczyn, iloraz, kwadrat i sześcian liczby, liczby naturalne, cyfra, oś liczbowa, ułamek zwykły, ułamek właściwy, ułamek niewłaściwy, liczba mieszana, ułamek dziesiętny.
- Rozumienie i używanie pojęć związanych z geometrią: punkt, prosta, półprosta, odcinek, kąt, kąt prosty, kąt ostry, kąt rozwarty, prostokąt, kwadrat, koło, okrąg, promień, średnica, cięciwa, centymetr kwadratowy, metr kwadratowy, hektar, ar, prostopadłościan, sześcian, wierzchołek, krawędź i ściana prostopadłościanu, siatka prostopadłościanu.

Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki

- Rozwiązywanie nieskomplikowanych zadań tekstowych (w tym zadań dotyczących porównywania różnicowego i ilorazowego).
- Korzystanie z informacji podanych za pomocą tabel.
- Posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości, masy i pola.
- Zamiana jednostek (np. kilometrów na metry, metrów na centymetry, kilogramów na gramy) oraz zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych.
- Posługiwanie się skalą przy odczytywaniu odległości z mapy i z planu.
- Obliczanie pól i obwodów prostokątów oraz pól powierzchni prostopadłościanów.

 
I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

1.Odpowiedź ustna.
2.Kartkówka zapowiedziana lub niezapowiedziana, sprawdzająca wiadomości najwyżej z trzech ostatnich lekcji.
3.Praca domowa, zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń.
4.Praca klasowa, którą poprzedza powtórzenie.
5.Praca bieżąca na lekcji (aktywność, zaangażowanie, wkład pracy).
6.Inne formy aktywności, np.: udział w konkursach matematycznych, wykonywanie pomocy dydaktycznych, aktywny udział w zajęciach koła matematycznego
7.Obserwacja ucznia dotycząca: przygotowania do lekcji, aktywności do lekcji, pracy w grupach
8.Uczeń otrzymuje oceny zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w szkole.

II. FORMY OCENIANYCH AKTYWNOŚCI UCZNIA

Obszary aktywności uczniów podlegają obserwacji i ocenie:

1.Prace klasowe, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
2.Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
3.Kartkówki (z 3 ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiadane.
4.Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
5.Każdą pracę klasową napisaną na ocenę niedostateczną należy poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.(nie później niż 2 tygodnie od otrzymania oceny nd) Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej.
6.Oceny z odpowiedzi ustnej, kartkówki, pracy domowej nie podlegają poprawie.
7.Po dłuższej nieobecności (powyżej jednego tygodnia) uczeń powinien w ciągu tygodnia nadrobić zaległości.
8.Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (przez co rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji).
9.Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
10.Jeżeli uczeń nie zgłosi przed sprawdzaniem zadania domowego jego braku lub braku zeszytu otrzymuje ocenę niedostateczną.
11.Po dokonaniu oceny prace pisemne uczniów pozostają w szkole.
12.Rodzic ma prawo wglądu do prac pisemnych znajdujących się u nauczyciela.
13.Prace pisemne uczniów nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego

Załącznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
wynikających z realizowanego programu nauczania z matematyki.

Osiągnięcia (PG2)

Szukaj w serwisie

Kontakt

Zespół Szkół w Prudniku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Dąbrowskiego 2; 48-200 Prudnik
tel./fax. +48 77 406 89 25 (PSP 4)
tel. +48 406 71 10 | fax. +48 406 71 12 (PG 2)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour