• 01.jpg

Muzyka - klasy IV – VI - kryteria oceniania

Na ocenę celującą uczeń :

- wykazuje się wiedzą muzyczną wykraczającą poza program
- swobodnie posługuje się terminologia muzyczną
- zna sylwetki słynnych kompozytorów i charakteryzuje ich twórczość
- ma szeroką wiedzę na temat folkloru regionu, w którym mieszka
- bezbłędnie rozpoznaje różne utwory muzyczne
- rozpoznaje dźwięki poszczególnych instrumentów muzycznych
- śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem intonacyjnym, z poprawną dykcją
- gra swobodnie na różnych instrumentach
- wykonuje kroki różnych tańców
- tworzy własne kompozycje rytmiczne i melodyczne
- orientuje się w wydarzeniach muzycznych swojej miejscowości, kraju
- dyskutuje na tematy związane z muzyką
- bierze aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły
- reprezentuje szkołę podczas konkursów muzycznych, osiąga sukcesy lub ma inne porównywalne osiągnięcia
- wykorzystuje wiedzę zdobytą w pozalekcyjnych zajęciach muzycznych i wykazuje się umiejętnością gry na dowolnym instrumencie
- jest członkiem grupy lub zespołu muzycznego
- na lekcjach pracuje samodzielnie
- dba o bardzo dobrą realizację zadań
- jest zaangażowany i dba o swój rozwój
- jest zawsze starannie przygotowany do zajęć
- stosuje nietypowe rozwiązania, wykazuje zapał twórczy


Na ocenę bardzo dobrą uczeń :

- w pełni przyswoił wiadomości objęte programem
- posługuje się w praktyce terminologią muzyczną
- zna sylwetki poznanych kompozytorów i charakteryzuje ich twórczość
- zna charakterystyczne elementy folkloru regionu, w którym mieszka
- rozpoznaje różne fragmenty poznanych utworów
- rozpoznaje brzmienie większości instrumentów
- śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem intonacyjnym, z poprawną dykcją
- gra na wybranych instrumentach
- wykonuje kroki podstawowych tańców
- tworzy własne kompozycje muzyczne
- wykazuje dużą aktywność podczas lekcji muzyki
- w czasie lekcji pracuje samodzielnie
- dba o bardzo dobrą realizację zadań
- jest zaangażowany i dba o swój rozwój
- jest zawsze starannie przygotowany do zajęć

Na ocenę dobrą uczeń :

- przyswoił zdecydowaną większość wiadomości objętych programem
- zna sylwetki poznanych kompozytorów
- rozpoznaje charakterystyczne fragmenty wysłuchanych wcześniej utworów
- rozpoznaje brzmienie instrumentów
- śpiewa w grupie z zachowaniem właściwej postawy śpiewaczej
- gra proste kompozycje melodyczne na wybranym instrumencie
- próbuje tworzyć własne kompozycje muzyczne
- wykazuje dużą aktywność podczas lekcji muzyki
- jest przygotowany do lekcji, sporadycznie zdarza mu się nieprzygotowanie
- zazwyczaj pracuje samodzielnie, a trudności pokonuje z pomocą n- la

Na ocenę dostateczną uczeń :

- przyswoił większość wiadomości objętych programem
- rozpoznaje melodie najpopularniejszych utworów
- rozpoznaje brzmienie podstawowych instrumentów
- śpiewa w grupie
- gra proste melodie na instrumentach perkusyjnych
- aktywnie uczestniczy w lekcjach muzyki
- systematycznie przychodzi na lekcje
- często jest nieprzygotowany do lekcji
- ma braki w wiadomościach
- niechętnie podejmuje prace samodzielne, często nie odrabia zadań domowych

Na ocenę dopuszczającą uczeń :

- w niewielkim stopniu przyswoił wiadomości objęte programem
- wymienia grupy instrumentów
- śpiewa w grupie
- podejmuje próby grania prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
- uczestniczy w lekcjach muzyki
- nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć
- bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji muzyki
- wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem
- ma duże braki w wiadomościach


Na ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem
- nie bierze czynnego udziału w lekcjach muzyki
- notorycznie jest nieprzygotowany do lekcji
- lekceważy przedmiot
- spóźnia się na lekcje
- przeszkadza w prowadzeniu lekcji
- opuszcza bez usprawiedliwienia lekcje muzyki

Osiągnięcia (PG2)

Szukaj w serwisie

Kontakt

Zespół Szkół w Prudniku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Dąbrowskiego 2; 48-200 Prudnik
tel./fax. +48 77 406 89 25 (PSP 4)
tel. +48 406 71 10 | fax. +48 406 71 12 (PG 2)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour