• 01.jpg

Regulamin pracowni komputerowej (PSP 4)

Regulamin 
pracowni komputerowej
sala 54

Przepisy ogólne

 1. W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.
 2. Uczniowie i słuchacze mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.
 3. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator (nauczyciel informatyki).
 4. Istnieje możliwość korzystania z pracowni poza godzinami lekcyjnymi (po uprzednim uzgodnieniu 
  z nauczycielem), tylko w celu przygotowania materiałów na zajęcia. Po pracy indywidualnej należy zostawić porządek.
 5. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 6. Do osób zachowujących się głośno, łamiących zasady regulaminu, wykonujących pracę inną niż wynikającą z planu lekcji zastosowane zostaną sankcje wynikające z regulaminu szkoły.
 7. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 8. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie obraźliwych listów, wiadomości oraz zdjęć.
 9. Niedozwolone jest także przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam).
 10. Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki pornograficzne i inne niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia, a w stosunku do właściciela danych zostaną zastosowane sankcje wynikające z regulaminu szkoły.
 11. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, itp.
 12. Bezwzględnie zabrania się przychodzenia do pracowni z brudnymi rękami oraz w zabrudzonym obuwiu (błoto, piasek, itp.).
 13. Zabrania się wnoszenia do pracowni kurtek, tornistrów, siatek, itp. - wymienione należy zostawić w szafce ucznia.
 14. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 15. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej.
 16. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.).
 17. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe 
  i sprzętowe.
 18. Bez zgody opiekuna pracowni nie wolno wykonywać jakichkolwiek wydruków na urządzeniach drukujących.
 19. Wszelkie materiały stworzone na komputerach są własnością pracowni (prawa autorskie zachowuje osoba pracująca na komputerze).
 20. Podczas wkładania i wyjmowania dyskietek lub dysków optycznych nie wolno w żadnej sytuacji używać siły fizycznej. W przypadku ewentualnych kłopotów zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia.
 21. Podczas pracy przed monitorem komputera wskazane jest unikanie noszenia odzieży wykonanej 
  z materiałów łatwo się elektryzujących się.
 22. Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.
 23. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Stanowczo niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.
 24. Uczniowie i słuchacze mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
 25. Użytkownicy mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów poprzez częstą zmianę hasła i nie udostępnianie ich innym użytkownikom sieci.
 26. O podejrzeniu naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci.
 27. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 28. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania 
  w pracowni własnych nośników danych. Użycie własnego nośnika możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym.
 29. W trosce o zdrowie w trakcie zajęć wprowadza się po 20 min. pracy tzw. gimnastykę w celu odciążenia kręgosłupa i nadgarstków. Gimnastykę przeprowadza dyżurny pracowni komputerowej.
 30. Wszelkie prace porządkowe i konserwacyjne komputera i urządzeń peryferyjnych mogą być wykonywane tylko po wyłączeniu zasilania pracowni. Do czyszczenia należy używać środków do tego celu przeznaczonych lub lekko wilgotnej szmatki.
 31. Nie wolno zasłaniać w żadnym stopniu otworów wentylacyjnych istniejących w obudowach urządzeń. 
  Nie wkładać i nie umieszczać w ich pobliżu jakichkolwiek przedmiotów metalowych.

 

Obowiązki Dyżurnego pracowni

 1. Do obowiązków dyżurnego należy:
 1. przed rozpoczęciem zajęć wywietrzyć pracownię,
 2. sprawdzić czystość rąk oraz butów wchodzących uczniów,
 3. sprawdzić czystość klasy oraz stanowisk komputerowych,
 4. skontrolować wzrokowo czy nie ma fizycznych uszkodzeń urządzeń znajdujących się w pracowni,
 5. przeprowadzić po 20 min. lekcji gimnastykę odciążającą kręgosłup i nadgarstki dłoni.

 

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć

 1. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
 1. Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora – jeśli występuje taka potrzeba).

Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć

 1. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, wyjąć nośniki danych ze wszystkich napędów, ułożyć klawiatury i myszy oraz dosunąć krzesła, aby nie tarasowały przejścia.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów i słuchaczy

 1. W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.
 1. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 1. W przypadku pożaru lub wypadku obowiązują ogólne przepisy stosowane w szkole.

Osiągnięcia (PG2)

Szukaj w serwisie

Kontakt

Zespół Szkół w Prudniku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Dąbrowskiego 2; 48-200 Prudnik
tel./fax. +48 77 406 89 25 (PSP 4)
tel. +48 406 71 10 | fax. +48 406 71 12 (PG 2)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour